Momentan hei mir im Verchouf grad ke Steu frei, nichts desto trotz, mir sueche immer Lüt, wo mit Lideschaft üsi schöne Produkt wüsse z verchoufä.

Dini Spontanbewärbig chasch diräkt a personal@baeckereiburkhard.ch schicke.