Momentan sueche mir grad niemer zum häufe, nichts desto trotz, mir sueche immer ufgschteuti Talänt.

Dini Spntanbewärbig chasch diräkt a personal@baeckereiburkhard.ch schicke.