Momentan hei mir kes freis Praktikum, nichts desto trotz, mir sueche immer lehrnwilligi Talänt.

Dini Spontanbewärbig chasch diräkt a personal@baeckereiburkhard.ch schicke.