Momentan hei mir ir Konditorei grad ke Steu frei, nichts desto trotz, mir sueche immer kreativi Talänt, wo mit Lideschaft a d Sach gö u üs wunderbar schöni Sache produziere.

Dini Spontanbewärbig chasch diräkt a personal@baeckereiburkhard.ch schicke.