Momentan hei mir ir Chuchi grad ke Steu frei, nichts desto trotz, mir sueche immer kulinarischi Talänt.

Dini Spontanbewärbig chasch diräkt a personal@baeckereiburkhard.ch schicke.